فرش هخامنش 500 شانه طرح 8005

موجود
8005
توضیحات :

-500 شانه 

-تراکم 1000

;